Rodzaje leasingu

Możliwość komentowania Rodzaje leasingu została wyłączona 3

W funkcjonującej praktyce gospodarczej występują pewne odmiany leasingu. Do podstawowych jego form zalicza się:  leasing bezpośredni i leasing pośredni; jak i również leasing finansowy oraz operacyjny. Wspomniany leasing bezpośredni jest zatem stosunkiem dwustronnym, w którym jednak z jednej strony występuje tak zwany właściciel przedmiotu umowy, natomiast z drugiej strony znajduje się jego użytkownik. To właśnie w tym przypadku leasing stanowi alternatywę sprzedaży na raty – jest tu w szczególności mowa o dobrach konsumpcyjnych. Specjaliści pisali, że ,,leasing finansowy polega na tym, że leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności”. Należy również wskazać, iż w przeciwieństwie do aspektu leasingu bezpośredniego, leasing pośredni charakteryzuje się faktem, że pomiędzy producentem określonych dóbr, a użytkownikiem występuje określone przedsiębiorstwo leasingowe, które nabywa się na własny rachunek. Powinno się również zaznaczyć, iż przedmiot umowy podlega tak zwanej pełnej amortyzacji, a w trakcie funkcjonowania stosunku prawnego rozpoczyna się zwrot, który był wyłożony przez leasingobiorcę kapitału.

admin

View all contributions by admin

Similar articles